انتخاب جناب آفای دکتر خلیل وطندوست به عضویت هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی٬ بهداشتی و دارویی آذربایجان شرقی

در چهارمین مجمع عمومی انجمن صنایع غذایی ، بهداشتی و داروئی استان آذربایجان شرقی که روز پنج شنبه 14 آذر ماه با شرکت اعضای انجمن و برخی از نمایندگان استان در محل انجمن تشکیل یافت، آقای دکتر خلیل وطندوست رییس محترم صنایع غذایی شیرین وطن به عنوان هیئت مدیره از سوی اعضاء و به مدت سه سال انتخاب شد.