بازدید نماینده شرکت کاروگیل از صنایع غذایی شیرین وطن

آقای خوزه لوئیس و خانم مهندس رضایی نماینده منطقه ای شرکت کاروگیل اسپانیا با مدیر عامل این شرکت صنایع غذایی شیرین وطن دیدار  و در باره گسترش همکاری های فی مابین و طرح های توسعه ای این شرکت مذاکره نمودند.