بازدید بانک گردشگری

 در راستای تعاملات مالی شرکت با موسسات و نهادهای اقتصادی و بانکی، رییس حوزه غرب کشور بانک گردشگری به اتفاق هیئت همراه متشکل از کارشناسان این حوزه، با مدیر عامل شرکت دیدار و در باره گسترش مناسبات و تعاملات مالی گفتگو کردند.
در ادامه، هیئت مذکور از واحدهای مختلف بازدید نموده و در جریان روند توسعه شرکت قرار گرفتند.