همکاری شرکت شیرین وطن در برگزاری هفدهمین کنفرانس ریاضی کشور