تبریک ریاست محترم هیئت مدیره به جناب آقای دکتر پزشکیان