تندیس رضایت مندی مشتری به صنایع غذایی شیرین وطن رسید

 

دومین طرح و کنگره سراسری نشان شایسته ملی در سالن همایشهای سازمان اسناد و  کتابخانه ملی برگزار شد
که طی آن صنایع غذایی شیرین وطن تندیس رضایت مندی مشتری را دریافت کرد