درحال بارگذاری . . .
پیغام های دریافتی خوانده نشده:
پیغام های ارسالی خوانده نشده:
نامه های خوانده نشده:
فرم های در انتظار تایید: 0
فرم های در جریان کار:
وظایف محول شده به شما:
وظایف تحویلی به کارگروه ها: 0
,,,
نامه های ارسالی
نامه های دریافتی
پیغام های ارسالی
پیغام های دریافتی
توضیحات زمان باقی مانده عملیات
عنوان نامه نوع نامه نوع دریافت محرمانگی فرستنده زمان ارسال عملیات
عنوان پیام ارسال کننده زمان دریافت عملیات
نام فرم ارسال کننده زمان ایجاد فرم زمان دریافت عملیات
عنوان ایجاد کننده وضعیت زمان ایجاد زمان آخرین عملیات عملیات
عنوان ایجاد کننده کارگروه وضعیت زمان ایجاد زمان آخرین عملیات عملیات
عنوان محول شده به اقدام کننده وضعیت زمان ایجاد زمان آخرین عملیات عملیات
عنوان نامه گیرنده عملیات
عنوان پیغام گیرنده عملیات
عنوان نامه نوع نامه پیش نویس شده برای زمان ایجاد عملیات
نام فرم زمان ایجاد وضعیت فرم عملیات